Login                               registracija
Korisničko ime:

Lozinka:
On line ponuda
Sadržaj korpe 0 proizvoda
 
Sektori
Nađite životinju po kodu
Unesite pročitani kod:


Gde se nalazimo

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd

 
PERKIN ELMER - ATOMSKA SPEKTROSKOPIJA pošalji prijatelju štampa stranice
 PERKIN ELMER - SUPERLAB > Atomska spektroskopija > Hromatografija > Karakterizacija materijala

ATOMSKA SPEKTROSKOPIJA

Atomska apsorpciona spektrometrija - je kvantitativna metoda prikladna za analizu mnogih metala (više od 62 različita metala u rastvoru) i nekoliko nemetala. Često se upotrebljava za rutinske analize višekomponentnih uzoraka kao i za analize voda (prirodnih i otpadnih), analizu hrane, vina, ulja, tekstila, krvi i urina, tla, legura i mnoge druge analize. Za analizu je potrebna mala količina uzorka.

AAnalyst 200 AAnalyst 200 - dvozračni sistem sa palmenom tehnikom. Jednostavan za upotrebu. Poseduje ekran na dodir, tako da Vam nije potreban PC. Instrument ima mesta za 4 HCL (šuplja katodna lampa) lampe. Instrument možete poručiti sa ili bez D2 korekcije pozadine. Najčešća primena instrumenta u petrohemijskoj industriji, za analizu legure i čelika, kliničkim ispitivanjima (krv, urin, serum), poljoprivrednoj industriji...
AAnalyst 400 - dvozračni sistem sa palmenom tehnikom. Jednostavan za upotrebu. Instrument ima mesta za 4 HCL + 2 EDL lampe. Mogućnost nadogradnje grafitne peći. Za rad instrumenta potrebno je obezbediti PC. Instrument poseduje D2 korekciju pozadine. Primena instrumenta u analizi vode za piće, petrohemijskoj industriji, poljoprivrednoj industriji, za analizu legure i čelika...
PinAAcle serija 900 - nova serija atomskih apsorpcionih spektrometara. Najveća prednost i promena kod nove serije je u optici sistema, prenos svetlosnog signala do uzorka se vrši uz pomoć optičkih vlakana. Instrument ima mesta za 6 HCL lampi i 2 EDL lampe. Postoje tri različita modela:
PinAAcle 900 F (plamena tehnika) sa Deuterijumskom korekcijom pozadine
PinAAcle 900Z (THGA - transverzalno zagrevanje grafitne peći) sa Zemanovom korekcijom pozadine
PinAAcle 900T (plamena/THGA), sa Zemanovom korekcijom pozadine.
Još jedna od inovacija koja je vezana za novi model je da unutar grafitne peći postoji kamera! Široka primena instrumenta, kao i veliki broj aplikacija koje mi možemo da Vam ponudimo.
Hidridna tehnika - se koristi za odredjivanje elemenata koji grade isparljive hidride: Ge, Sn, Pb, As, Bi, Se i Te. Hidrid se skuplja i gasnom strujom ubacuje u kvarcnu cev koja se zagreva (atomizer). U atomizeru se hidrid razlaže, nastaje atomska para koja apsorbuje atomsko zračenje HCL i meri se apsorpcioni signal.FIAS 400

FIAS 100 i FIAS 400 - potpuno automatizovani sistemi za odredjivanje hidrida. Koristi se uz sledeće instrumente: AAS, ICP-OES i ICP-MS. Razlika izmedju ova dva instrumenta je što FIAS 100 poseduje jednu, a FIAS 400 dve perilstatičke pumpe. Oba sistema su u potpunosti kompatibilna sa softverom za AAS i ICP. Opciono uz instrument možete poručiti autosempler (autosampler S10). Kombinacijom FIAS sa grafitnom peći koriste se jako male količine uzorka 10-50 µl, a dobijaju se jako niske granice detekcije.
Tehnika hladnih para - se primenjuje za određivanje žive u različitim uzorcima. Tehnika se zasniva na osobini žive da ima jako visok napon pare na sobnoj temperaturi i da je para stabilna. Potrebno je živu redukovati do metala, a onda paru strujom intertnog gasa ili vazduha uneti u atomizer.FIMS 400

FIMS 100 i 400 - instrument koji se koristi za odredjivanje žive. Ukoliko imate nekoliko ili stotinak uzoraka za odredjivanje žive, FIMS je idealno rešenje za Vas. FIMS će Vam dati rezultate za nekoliko minuta. Instrument je kompatibilan sa softverom AA i ICP instrumenta. Razlika između ova dva modela je što FIMS 100 ima jednu perilstatičku pumpu, dok FIMS 400 ima dve perilstatičke pumpe. Koristi se za analizu tla, otpadnog materijala..

SMS 100SMS 100 - instrument koji se koristi za direktno odredjivanje ukupne žive u čvrstim i tečnim uzorcima. Nije potrebna priprema uzorka. Analiza čvrstih uzoraka može da se izvrši za oko 5 min. Izuzetno nizak nivo detekcije (0.005ng Hg). Potpuno automatizovan sistem. Lak za rukovanje. Ima primenu za analizu uzoraka iz životne sredine kao što su analiza mulja, tla, zatim analiza krvi/urina, geoloških uzoraka, đubriva, hrane.
Priprema uzoraka - znamo da je priprema uzorka ključna za dobru analizu, kao i za dobijanje dobrih rezultata. Priprema uzorka može biti veoma složena u zavisnosti od analita i matriksa uzorka. Prilikom pripreme uzoraka mora se voditi računa da ne dodje do njihove kontaminacije. Instrumentalne metode često zahtevaju da analit koj se određuje bude oslobođen matriksa. Jedna od savremenijih tehnika za pripremu (razaranje) uzoraka su mikrotalasi. Osnovna prednost ove tehnike ogleda se u činjenici da je tehnika brza i da se mogu razoriti uzorci koji se u drugim tehnikama ne mogu razoriti.

Mikrotalasna digestija uzoraka u zatvorenom sistemu pod visokim pritiskom - ima nekoliko prednosti u odnosu na metode razaranja u otvorenom sistemu. Peakcione posude su napravljene od polimernih materijala koje su prilagodjene radu na visokom pritisku. Mogućnost kontaminacije materijala iz vazduha je smanjena, jer se razaranje vrši u zatvorenom sudu. Zatvoreni sudovi smanjuju potrebnu količinu kiselina za razaranje, eliminiše gubitke isparljivih metalnih vrsta.

Titan

Titan MPSTM  Sa sistemom za pripremu uzoraka Titan MPSTM , ostvarena je obećana jednostavnost, sigurnost i ekonomičnost  mikrotalasne pećnice čime je obezbeđen brz povrat investicionih sredstava koje u ovim teškim vremenima ograničenih budzeta zahteva svaka laboratorija. Sistem se sastoji od mikrotalasne pećnice, rotora u koji se smeštaju posude za digestiju i sistema za učvršćivanje istih i kontrolu uslova razaranja. Rotori se razlikuju po broju mesta tako da u ponudi imamo rotore sa 8 i 16 mesta za reakcione posude. Zajedno sa inžinjeringom digestionih sudova koji pruža sigurnost i pouzdanost, Titan MPS uključuje hardverske brave za vrata od mikrotalasne pećnice, magnetronski i elektroenergetski sistem da bi se ostvario najviši nivo bezbednosti za  rad sistema mikrotalasne pećnice, koji obezbeđuje globalnu sigurnost i poštovanje emisije.

Titan MPS ima CE oznaku za EU, koja označava poštovanje bezbednosti i propisa, NRTL oznaku za usaglašenost sa Severno Američkim regulativama. Koje označavaju da je u skladu sa narednim međunarodnim direktivama:

  • EU Directive 2011/65/EU: Zabranjenost korišćenja opasnih supstanci;
  • EU Directive 2012/19EU: Otpad električne i elektronske opreme (WEEE 2);
  • CDRH pristupni broj za uvoz u Severnoj Americi.

ICP-OES - Induktivno spregnuta plazma atomska emisiona spektroskopija koristi induktivno spregnutu plazmu za formiranje pobudjenih atoma i jona koji emituju elektromagnetno zračenje na talasnim dužinama koje su karakteristične za pojedine elemente. To je bezelektrodna argonska (ređe azotna) plazma koja radi na atmosferskom pritisku, a održava se induktivnim sprezanjem sa radiofrekventnim elektromagnetnim poljem. Prednosti su odlične granice detekcije, niske hemijske interferencije, multi-elementa sposobnost, kao i stabilan i ponovljiv signal.

ICP-OES Optima8300

ICP-OES Optima 8X00 - dvozračni sistem sa dual view (istovremeno posmatranje u aksijalnom i radijalnom položaju) posmatranje plazme. Elementi sa visokim i niskim koncentracijama mogu da se mere u istom periodu i u aksijalnom i radijalnom modu. Aksijalno posmatranje obezbedjuje niže granice detekcije, dok radijalno sa promenljivom visinom gledanja dopušta produženi radni opseg i eliminiše jonizacione efekte. Sistem je softverski kontrolisan. Instrumenti poseduju kameru (PlasmaCam) koja omogućava kontinualno posmatranje plazme. Vrlo jednostavna zamena torcha bez upotrebe alata, čak i dok ICP radi.
U ponudi imamo dva modela ICP-OES : Optima 8000 koja ima jedan CCD detektor, koristi se za sekvencionalno snimanje spektara i Optima 8300 sa dva SCD detektora (jedan za UV oblast, drugi za VIS oblast zračenja) za kontinualno snimanje spektara.
Primena u farmaceutskoj industriji, industriji hrane, geohemijskoj industriji, za analizu uzoraka iz životne sredine, analizi legura..

Optima 8x00 Consumables Reference Guide

ICP-MS - Induktivno spregnuta plazma sa masenim detektorom. Primenjuje se za kvalitativno i kvantitativno odredjivanje tragova elemenata u različitim gasovitim i tečnim uzorcima. Zahvaljujući pouzdanosti, velikoj osetljiovosti moguće je odredjivanje skoro svih elemenata iz periodnog sistema. Elementi koji su prisutni u ispitivanom uzorku se uz pomoć ICP-MS identifikuju na osnovu masa njihovih jona (e/m vrednost).

ICP-MS NexION 300

ICP-MS NexIONTM300 je dizajniran tako da pruži visok nivo preciznosti i fleksibilnosti.
Instrument poseduje Univerzalnu ćelijsku tehnologiju (UCT), koja omogućava rad instrumenta u tri različita režima: standardni režim rada, režim rada koji se zasniva na sudarima ne-reaktivnog gasa sa interferirajućim jonima i reakcioni režim rada, u zavisnosti od zahteva analize. Instrument poseduje kameru kojom se posmatra plazma. Položaj torcha je potpuno softverski kontrolisan, može se pomerati u sva tri pravca X, Y, Z.
Postoji više modela pomenutog instrumenta za različite aplikacije: 300Q (za rutinske geohemijske analize), 300X (za anlaizu uzoraka iz životne sredine), 300D (biomonitoring), 300S (za semikonduktorsku insdustriju).
Zahvaljujući softveru Chromera NexIONTM300 se može lako integrisati sa tečnim hromatogafom, gasnim hromatografom i jonskim hromatografom i na taj način Vam dati kompletna rešenja za odvajanje i odredjivanje individualnih metalnih jedinjenja.
Primena analiza uzoraka hrane, bioloških uzoraka, farmaceutskoj industriji...

NexION 300 ICP-MS Consumables and Supplies Reference Guide