Politika standarda kvaliteta je tema koja se danas ne može zaobići a o kojoj se sve više govori. Kao svetski standard ISO 9001 prvi put se pojavio 1987. godine kao posledica pozitivne prakse vodećih svetskih firmi koje su imale potrebu da obavežu svoje isporučioce da proizvode proizvode na jasno definisan način. Kako je ovaj standard bio komplikovan za implementaciju, 2001. godine pojavio se standard ISO 9001:2001, a potom je revidiran 1994, 2000, 2008 i 2015. godine, a koji postavlja minimum uslova za organizacije koje žele da se sertifikuju i time pokažu da ispunjavaju elementarne uslove za priznavanje kvaliteta od strane nezavisnih sertifikacionih tela.

U dobro uređenom poslovnom sistemu, primenom sistema menadžmenta kvalitetom, prestaju improvizacije i primena ad-hok rešenja. Poboljšanja u poslovanju se sprovode planski i organizovano, tako da su mnogi poslovi demistifikovani, a pojedini izvršioci gube privilegiju nezamenljivih. Organizacija koja uvede sistem menadžmenta kvalitetom dobija uređen poslovni sistem. Time menadžment koji upravlja organizacijom, dobija najmoderniji i opšteprihvaćen menadžment alat za upravljanje poslovnim procesima.

U organizaciji SUPERLAB, još od osnivanja 1994. godine, prvi dugoročni cilj je bio da se tržištu nude proizvodi vrhunskog kvaliteta. Uporedo sa razvojem SUPERLAB-a rasli su zahtevi tržišta. Logika tržišne orijentacije nametnula je princip opredeljenosti ka proizvodu, što je značilo da proizvodi moraju biti vrhunskog kvaliteta.

Deset godina kasnije usledila je promena poslovne filozofije – od usmerenosti prema proizvodu ka usmerenosti prema korisniku. Ovakva odluka rezultat je toga da se organizacija SUPERLAB odlučila da se sertifikuje prema zahtevima međunarodnog standarada ISO 9001:2008.

Možemo se pohvaliti da smo uložili napore da svoje poslovanje prilagodimo svetskim normama, tako da smo implementirali sistem menadžmenta kvalitetom po zahtevima međunarodnog standarda.

Principi kojih se pridržavamo, a koji su izloženi kroz zahteve nove verzije standarda ISO 9001:2015, predstavljaju suštinu menadžmenta kvalitetom, a to su: usmerenje na korisnike, liderstvo, uključivanje osoblja, procesni pristup, sistemski pristup menadžmentu, stalna poboljšavanja, odlučivanje na osnovu činjenica i uzajamno korisni odnosi sa isporučiocima.

Sprovođenjem politike kvaliteta treba da obezbedi stvaranje nove kulture kvaliteta što podrazumeva sprovođenje stalnog programa obrazovanja i razvoja motivacije za dobar rad.

Uvođenjem sistema menadžmenta kvalitetom uspeli smo da dobijemo uređen poslovni sistem i sertifikat sistema kvaliteta koji je jedan od bitnih uslova za nastup na svetskom i a sve više i na domaćem tržištu.

Uvođenjem sistema menadžmenta životne sredine, ISO 14001:2015 nam omogućava da koristimo zajednički pristup i razmišljanje zasnovano na riziku da integriše sistem menadžmenta životnom sredinom sa zahtevima ostalih standarda, a samim tim smo u mogućnosti da identifikujemo i kontrolišemo uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu.

Kao društveno odgovorna firma smo smatrali za neophodno i uvođenje standarda ISO 45001:2018 koji prepoznaje i kontroliše potencijalne rizike koji mogu imati uticaj na zdravlje i bezbednost zaposlenih, poslovnih saradnika i posetilaca.

Iskazujući svoju opredeljenost za kvalitet na svim nivoima rada, sve aktivnosti zaposlenih u SUPERLAB-u su usmerene ka postizanju zahteva, potreba i očekivanja korisnika, okruženja i zaposlenih.

X
Scroll to Top