Konduktometri

SUPERLAB Vam nudi ručne, portabl i laboratorijske konduktometre, vrlo slične podele i karakteristika kao kod pH metara. Ručni konduktometri proizvođača EUTECH namenjeni terenskim, kontrolnim merenjima sa osnovnim elektrodama. Portabl konduktometri sa različitim nivoima performansi EUTECH i WTW sa izborom različitih elektroda. Laboratorijski konduktometri za rutinska merenja ili sa naprednim funkcijama proizvođača, EUTECH, WTW i SI Analytics.

Category:

Merenje provodljivosti rastvora je jedna od osnovnih analiza voda i u direktnoj je korelaciji sa količinom rastvorenih soli u vodi.

Za merenje provodljivosti koriste se konduktometri sa odgovarajućim elektrohemijskim senzorima. Savremeni konduktometri mere provodljivost, otpornost i preračunavaju rezultate u TDS-u, korišćenjem zadatog koeficijenta.

Konduktometrijske elektrode
Osnovna karakteristika konduktometrijske elektrode je njena konstanta, koja pre svega zavisi od konstrukcije same elektrode. Za rutinska merenja preporučeni su senzori sa grafitnim elektrodama u čvrstom kućištu, koje su robusne i dugotrajne. Za merenja nižih provodljivosti, po pravilu se koriste metalne elektrode od poliranog čelika ili platine. Za merenja u ultra-čistim vodama neophodno je koristiti protošne elektrode. Kad god je to moguće koristite senzore sa četiri elektrode koji sprečavaju  polarizaciju rastvora. Najpoznatija serija elektroda u ponudi je WTW TwtraCon®,dostupne su i druge elektrode specijalne namene.

Kondutometri
SUPERLAB Vam nudi ručne, portabl i laboratorijske konduktometre, vrlo slične podele i karakteristika kao kod pH metara. Ručni konduktometri proizvođača EUTECH namenjeni terenskim, kontrolnim merenjima sa osnovnim elektrodama. Portabl konduktometri sa različitim nivoima performansi EUTECH i WTW sa izborom različitih elektroda. Laboratorijski konduktometri za rutinska merenja ili sa naprednim funkcijama proizvođača, EUTECH, WTW i SI Analytics.

Kontakt

X
Scroll to Top