SI ANALYTICS TitroLine 7750

TitroLine 7750 je univerzalni titrator za potenciometrijske titracije i za volumetrijske Karl-Fisher titracije. Ovaj titrator je praktično titracioni centar svake laboratorije.

Category:

TitroLine 7750 je univerzalni titrator za potenciometrijske titracije i za volumetrijske Karl-Fisher titracije. Ovaj titrator je praktično titracioni centar svake laboratorije.

– Memorisanje rezultata korišćenjem USB porta u PDF ili CSV formatu
– Predprogramirane standardne metode za potenciometrijske i KF titracije
– Kolor displej
– Izmenjive birete sa čipom i podacima o titracionom sredstvu, zapremini, validnosti, koncentraciji…
– 3 x USB i 2 x RS 232 interfejs za povezivanje na PC, vagu, titrator/biretu, autosempler, štampač, USB memoriju, barkod čitač…
– Opsezi merenja -2000 do +2000 mV sa rezolucijom 0,1 mV; 0 do 100 µA; -75°C do +175°C sa rezolucijom 0,1°C

Kiselo-Bazne titracije (jaka kis.-jaka baza; jaka kis.-slaba baza; slaba kis.-jaka baza)
Kiselo-Bazne titracije u nevodenim sredinama (TAN, saponifikacioni broj, epoksidni broj…)
Taložne titracije (Halogenidi, Cijanidi, Detergenti)
Red-Ox titracije (Jodometrija, Permanganometrija, Jodni broj, peroksidni broj, COD, SO2)
Karl-Fišer titracije (volumetrijske)
Kompleksometrija (tvrdoća vode Mg/Ca, Bakar, Cink, Aluminijum).

Kontakt

X
Scroll to Top