SYSTEA S.P.A Rutinski laboratorijski analizatori

SYSTEA S.P.A. je italijanska firma koja je otvorena 1988. godine kao proizvođač i inovator u oblasti koja se bavi ON LINE analizatorima kompleksnih i hemijskih jedinjenja.

Category:

Rutinski laboratorijski analizatori

Naši proizvodi analizatora pokrivaju najveći broj referentnih metoda za automatske rutinske analize neorganskih komponenata u vodama kao i u vodenim ekstraktima.

Nudimo mogućnost analize: Amonijaka, Nitrata, Nitrita, Ortofosfata, Silikata, Ukupnog Azota, Ukupnog fosfora, Ukupnog rastvorenog gvožđa, Hrom 6+, Aluminijuma, Mangana, Bakra, Nikla, Cinka, Tvrdoća, Sulfata, Rezidualnog hlora, Hlorida, Kalcijuma, Magnezijuma, Cijanida, Fenola, Bora, merenje Uree, Ukupnog organskog Ugljenika.

Modeli u ponudi:
– EasyChem Plus:
flow-cell based discrete analyzer
– EasyChem 200: direct reading discrete analyzer
– FlowSys: 3rd generation Continuous Flow Analyzer.

Standardna konfiguracija FlowSys sa automatskim razblaživanjem uzoraka
(Zavod za zdravstveno varstvo Maribor)

Kontakt

X
Scroll to Top