ELEKTROLIT I GASNI ANALIZATORI

Medica Corporation,  američka kompanija koja  omogućava brzo i jednostavno određivanje elektrolita u biološkim tečnostima kao i izvođenje gasnih analiza.

 • Elektrolit analizatori, Medica Corporation daju mogućnost istovremenog merenja različitog broja parametara.
  Dostupni modeli:
  Easy lyte: Na, K
  Easy lyte plus: Na, K, Cl
  Easy lyte Li: Na, K, Li
  Easy lyte Ca: Na, K, Ca ++, ph
  Easy Expand: Na, K, Cl, Li/Ca++
 • Gasni analizatori, Medica Corporation dizajnirani su tako da omogućavaju brzo i jednostavno merenje osnovnih i izvedenih parametara gasnih analiza na jednostavan način.
  Dostupni modeli:
  Easy Blood gas meri  pH, PCO2 i PO2 i računa dodatnih 11 parametara. Parametri  FiO2 i Hb mogu da se unesu korišćenjem tastature i integrišu u rezultate pacijenata.
  Easy Stat analyzer meri pH, PCO2, PO2, Na+, K+, Ca++, Cl–, i Hct i računa dodatne parametre. Parametri pacijenata kao FIO2, ID pacijenta, telesna  temperatua pacijenata, %FIO2 i drugi paramteri mogu se uneti korišćenjem digitalne tastature i integrisati u rezultate pacijenata.
X
Scroll to Top