Prodajni program MICROBIOCYTOGENLAB-­a obuhvata asortiman proizvoda korišćenih u savremenoj mikro­biologiji, počevši od razlivanja hranljivih podloga i kultivacije mikroorganizama, pa do detekcije i genotipizacije. Kompletna oprema za mikrobiološku inkubaciju, sterilizaciju i krioprezervaciju je deo prodajnog programa ovog sektora.

Takođe u ponudi imamo celokupan spektar potrošnog ma­terijala koji prati svaku mikrobiološku laboratoriju: proizvode od plastike i stakla, dehidrovane hran­ljive podloge, gotove hranljive podloge, brze testove za mikrobiologiju, antibiotske diskove, kese za autoklaviranje i osvežavajuće perle za autoklav.

Prodajni program genetike obuhvata sve vrste DNK i RNK ma­nipulacija – izolaciju, ekstrakciju, purifikaciju. Takođe nudimo en­donukleaze za restrikcionu analizu DNK i polimeraze za PCR ampli­fikaciju i razlicite agaroze. Program obuhvata sisteme za elektroforezu raličitih veličina, bloting i hibridiza­ciju, kao i gelne dokumentacione sisteme.

U ponudi imamo jedinstven prodajni program za opremanje PCR laboratorija koji uključuje raznovrsne PCR termociklere (standardne i Real Time) u zavisnosti od PCR aplikacije, PCR rea­gense i PCR potrošni materijal. Na raspolaganju su i PCR kitovi za detekciju patogena u prehrambenoj industriji i molekularnoj dijagnostici. Potrebe biotehnoloških laboratorija – za indu­strijsku i belu biotehnologiju, zadovoljavamo ponu­dom bioreaktora i fermentora razli?itih zapremina i funkcionalnih mogućnosti.

X
Scroll to Top