Aplikativni paketi za SQ8 GCMS

Aplikativni paketi za SQ8 GCMS

Naziv proizvoda: Aplikativni paketi za SQ8 GCMS
Aplikativni paketi za SQ8 GCMS

Mi smo preuzeli na sebe sve vaše nedoumice u toku poru?ivanja.

Sve što vam je potrebno da uradite analizu – od kolone i septe do pisanih postupaka – sve je u jednom paketu.


 Aplikativni paket za odredjivanje BTEXS u maslinovom ulju (N9300909), Clarus SQ8 GC/MS sa TurboMatrix Headspace-om

BTEXS jedinjenja, koja poti?u od emisije iz saobra?aja, paljevina, ili boja i premaza, mogu dospeti do drveta masline i onda, u toku procesa proizvodnje, do maslinovog ulja, menjaju?i njegov ukus i aromu. Naš paket sadrži sav pribor potreban za identifikaciju i kvantifikaciju ovih jedinjenja u vašem gotovom proizvodu, kao i samu metodu..

Aplikativni paket za monitoring isparljivih organskih jedinjenja (VOC) u proizvodnji piva (N9300908) Clarus SQ 8 GC/MS sa TurboMatrix Headspace-om

Miris i aroma su važne osobine koje pomažu da se poboljša kvalitet piva. Ovaj aplikativni paket sadrži pribor kao potreban za ispitivanje arome i mirisa piva pre, u toku i posle fermentacije, kao i postupak.

 

Aplikativni paket za odredjivanje zloupotrebljenih lekova nadjenih u urinu (N9300907) Clarus SQ 8 GC/MS

US Program za ispitivanje upotrebe droga na radnom mestu zahteva od laboratorija da sprovedu bar dva analiti?ka testa pre nego što se uzorak urina prijavi kao pozitivan. Inicijalni test se izvodi kroz imunološki skrining a kao konfirmativni test se koristi hromatografsko odvajanje pra?eno identifikacijom na masenom spektrometru.

 

Aplikativni paket za odredjivanje isparljivih organskih supstanci u vodi (N9300905), Clarus SQ8 GC/MS sa TurboMatrix HS Purge&Trapom

Analiza isparljivih organskih supstanci je jedna od naj?eš?ih aplikacija GC/MS. Ovaj aplikativni paket, koji sadrži sav pribor i postupak rada,  dokazuje da Clarus SQ 8 GC/MS, unošenjem uzoraka pomo?u headspace trapa, rutinski dostiže i prevazilazi potreban kriterijum kontrole kvaliteta za metodu EPA_8260C.

Aplikativni paket za analizu poluisparljivih organskih jedinjenja (N9300906) Clarus SQ 8 GC/MS

Laboratorije koje rade analize poluisparljivih organskih jedinjenja ?esto rade maksimalni broj mogu?ih analiza; ovo rezultira potrebom da Clarus SQ8 GC/MS bude sposoban za brzo injektovanje i kratko vreme od injektovanja do injektovanja, kako bi se maksimalno pove?ao broj naplativih uzoraka.

Srda?no, ANALYTICALAB TIM