Komparator-za-merenje-hlora-u-vodi

Komparator za proveru kvaliteta vode

Opis proizvoda

Komparator za proveru kvaliteta vode omogućava brzu analizu pojedinih parametara u vodi, i dobijanje rezultata na terenu za samo nekoliko minuta. Moguće je meriti koncentraciju amonijaka, broma, hlora, hlor-dioxida, bakra, DEHA, gvožđa, mangana, molibdata, nitrita, nitrata, ozona, fosfata, silicijuma, natrijum-hipohlorita…. svaki komparator meri samo jedan parametar. U kitu se isporučuju reagensi i svi neophodni dodaci za rad.