TRAŽIŠ POSAO?

Tražiš posao?

Sektor servisne podrške

SERVICELAB je poseban deo u sistemu kompanije SUPERLAB i zadatak ovog sek­tora je da pruži punu tehničku i servisnu podršku svim prodajnim sektorima. Da bi ovaj zadatak što bolje ispunili posebna pažnja se poklanja na edukaciju kadra (obuke u inostranstvu), nabavka kvalitetne merne tehnike i godišnje obnavljanje sertifikata kako bi našim kupcima pružili što kvalitetnije usluge u oblasti kontrole i održavanja laboratorijske opreme.
Danas je SERVICELAB u mogućnosti da Vam pomogne i odgovori na izazove savremene tehnologije.
Inženjeri SERVICELAB su na raspolaganju da Vam pruže svu neophodnu pomoć od samog početka i to:
 • kod pravilnog odabira i konfigurisanja instrumenata shodno Vašim potrebama
 • u procesu instalacije instrumenata
 • prilikom puštanja instrumenata u rad
 • pri rešavanju problema koji se mogu javiti u toku rada pri redovnom održavanju i servisiranju instrumenata.

>>> SERVICELAB – kompletna ponuda servisnih usluga

  SERVISNO-PRODAJNI PORTFOLIO

Termički laboratorijski aparati

Grejne ploče, grejna gnezda, peščana kupatila, vodena kupatila, uljana kupatila, sušnice, suvi sterilizatori, vakuum sušnice, autoklavi, cirkulacioni termo­stati, čileri, laboratorijski i farmaceutski frižideri i zamrzivači, inkubatori, inkubatori sa hlađenjem, CO2 inkubatori, klima komore i test komore, peći za žarenje, rotacioni vakuum uparivači…

 Mehanički laboratorijski aparati

Vage, centrifuge, magnetne i mehaničke mešalice, mlinovi, vakuum pumpe i kompresori, tresilice/šejkeri, laborato­rijski homogenizator, viskozimetri…

 Elektrohemijski aparati

ph metri, konduktometri, oksimetri, ­titratori, elektro-hemijski senzori, ­on-line merenja…

 Fotometrijski aparati

Spektrofotometri, fotometri i kolori­metri, turbidimetri, elisa čitači, FTIR spektrometri, AAS, plameni fotometri, biohemijski analizatori…

 Opšta laboratorijska oprema

Automatske pipete i pipetori, digitalne birete, destilatori, dejonizatori i RO sistemi, ultrazvučna kupatila, mašine za pranje laboratorijskog posuđa…

 Analitički aparati
i sistemi

Kjeldahl sistemi, ekstraktori po Soxhletu, aparati za određivanje celuloze, sistemi za hidrolizu i digestiju, HPLC, gasni ­hromatografi, oprema za procesnu analitiku, aparati za merenje kiseonika…

 Ispitivanje materijala

 Petrohemija

 Optički aparati

Mikroskopi, ručni refraktometri, automatski refraktometri, automatski polarimetri, automatski saharimetri, automatski denzitometri…

 Aparati za prehrambenu industriju

Krioskopi, hemijski analizatori mleka i proizvoda, vlagomeri, falling number, glutomatic sistem, brzi analizator namirnica…

Aparati za mikrobiološke ­laboratorije

Brojači kolonija, gasni plamenici, sterilizatori eza, laminarne komore i komore za rad sa antibioticima, membranska filtracija, medijapreparatori, peristaltičke pumpe, automatski sistemi za razlivanje ­podloga, elisa sistemi, anoxomat, uzorkivači vazduha, UV lampe i sistemi, PCR, sistemi za elektroforezu, gelni dokumentacioni sistemi, fermentori i bioreaktori…

 Aparati za medicinsku dijagnostiku

Dijagnostički uređaji, terapijski uređaji, pribor i potrošni materjal..

 Laboratorija za ispitivanje ­medicinske opreme

Periodično testiranje medicinske ­opreme

 

U skladu sa politikom kvaliteta SUPERLAB-a otvorena je akreditovana laboratorija za etaloniranje METROLAB.

 • Laboratorija METROLAB je od strane ATS-a akreditovana po SRPS/ISO17025:2006 za merila mase sa neautomatskim merenjem.
 • Laboratorija je odgovorna za izdavanje Uverenja o etaloniranju (Calibration certificate) u kome je izveštaj o mernoj nesigurnosti.
 • Postupak po kome se izvodi etaloniranje je opisan u priručniku EURAMET/CG-18/v4.0 koji je izdat od strane EURAMETA (Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta).
 • Svi etaloni su sledljivi do nacionalnog i/ili inostranog refrentnog standarda.
 • Opseg akreditacije u kome se vrši etaloniranje vaga je do 150Kg.
 • Uverenje o etaloniranju su u skladu sa ISO, GLP i GMP standardima.

Kome je potrebno uverenje (Calibration certificate):

 • ISO akreditovane laboratorije
 • HACCP akreditovane laboratorije
 • Farmaceutske kuće

ZAHTEV ZA ETALONIRANJE

DEKONTAMINACIJA UREĐAJA


PODACI O INSTRUMENTU


AKREDITACIONO TELO

KOMPLETNA PONUDA METROLABA

BROŠURA METROLAB

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA – KODEKS


* Popunjene dokumente pošaljite na E-mail: superlab@super-lab.com

POGLEDAJTE REGISTAR AKREDITOVANIH ORGANIZACIJA >>>