Upotreba Masene Spektrometrije u Klinickoj i Toksikološkoj praksi

Upotreba Masene Spektrometrije u Klinickoj i Toksikološkoj praksi

U četvrtak 26.3.2018 u institutu Superlab, održan je simpozijum “Upotreba Masene Spektrometrije u Klinickoj i Toksikološkoj praksi”. 

 

Praćenje koncentracije lekova u terapiji (Therapeutic drug monitoring – TDM), je sastavni deo savremene kliničke prakse i danas se rutinski sprovodi za veliki broj lekova. Tu pre svega spadaju lekovi sa malim terapijskim rasponom serumske koncentracije, velikom varijabilnošću u odgovoru, saturacionom kinetikom, kao i lekovi sa teško prepoznatljivim neželjenim i/ili toksičnim efektima. U kliničkoj praksi najčešće se primenjuje za antiepileptične lekove, triciklične antidepresive, imunosupresive, teofilin, aminoglikozidne antibiotike… Osnovna uloga praćenja lekova u terapiji jeste prilagođavanje doze i doznog režima svakom pacijentu uz izbegavanje pojave neželjenih i/ili toksičnih efekata leka. Može se reći da je TDM preduslov sprovođenja racionalne terapije pacijenata.

TMD će imati sve veću upotrebu u personalizovanoj medicini, imajući u vidu genetičku varijabilnost, kao i spoljašnje uticaje životne okoline ali i način života. .

Neonatalni skrining i analitika u Toksikološkoj laboratoriji su takođe bili teme ovog Seminara.

Tečna hromatografija sa tandem masenim detektorima (LC-MS/MS) je opšte prihvaćen ZLATNI STANDARD u TDM i toksikološkim ispitivanjima . Druge metode koje se koriste u praksi, pre svega imuno-esej testovi na automatizovanim platformama, , često nisu dovoljno senzitivne i specifične a postoje i druga ograničenja.

Cilj ovog Seminara je da DEMISTIFIKUJE upotrebu LC-MS/MS, dragocene tehnike za rutinsku analizu u kliničkoj i toksikološkoj praksi koja je našla svoju potvrdu u mnogim laboratorijama širom sveta.